Národní 340/21, 110 00 Praha 1

GDPR - informační memorandum

 

Zpracování osobních údajů ve společnosti Business Life,a.s.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Business Life,a.s. se sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, IČO: 27623343, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 11282 (dále jen „Společnost“).

 

Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování?

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění obchodního styku a plnění našich dodavatelských závazků, k marketingové komunikaci vůči našim zákazníkům na základě oprávněného zájmu, případně pro účely zaměstnávání či náboru pracovníků.

 

Jaké osobní údaje používáme?

Používáme pouze osobní údaje, které jsou pro výše uvedené účely zpracování nezbytné. Jedná se zejména o tyto:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo);

 • kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail);

 • údaje o Vašem podnikání pro účely nastavení nejoptimálnějších služeb. (např. typ komunikace s klienty, četnost apod.).

 

Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy?

Osobní údaje Společnost uchovává po celou dobu našeho vzájemného smluvního vztahu a následujících 10 let po jeho ukončení.
Po této lhůtě nebo po skončení platnosti a účinnosti Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není nutný Váš souhlas.

 

 Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel?

 • Zpracovateli osobních údajů jsou ve vztahu k naší společnosti coby správci následující instituce:

 • Poskytovatelé informačně technologických služeb.

 • Dodavatelé marketingových služeb.

 • Účetní kancelář.

 • Advokátní kancelář.

      Se všemi těmito zpracovateli máme uzavřené smlouvy upravující jejich povinnosti coby zpracovatelů námi poskytovaných osobních údajů.

 

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva?

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) máte vůči naší společnosti coby správci osobních údajů jasně definovaná práva. Mezi ně patří:

 • Máte právo na přístup – můžete nás kdykoli kontaktovat a chtít znát, jaké Vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme.

 • Máte právo vznést námitku proti tomuto zpracovávání.

 • Máte právo na to, abychom přestali Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod.

 • Máte právo na opravu chybných nebo nepřesných údajů, které o Vás zpracováváme.

 • Máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • Máte právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli Společnosti, ve strukturovaném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Kontaktní osoba

Máte-li jakýkoli dotaz, pochybnost či námitku k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, nebo o způsobech zpracování, neváhejte kontaktovat našeho odpovědného zástupce Ing. Romanu Šedou, email: romana@czechbusinessclub.cz.